I'm slightly M.A.D.
Kangeki no Arashi! - A RA SHI no 10 Nen -
http://www.cdjapan.co.jp/detailview.html?KEY=NEOIPS-594

:wow: